تضمین آینده‌ی مصون و معنادار برای محتدین افغان ما

ما بااستفاده از مشارکت عمومی و خصوصی جامعه خویش متحدین افغان خود را کمک می کنیم تا یک مسیر بهترین را برای تجدید زندګی خویش تعین کنند