زموږ د افغان متحدینو لپاره د خوندي او معنا لرونکي راتلونکي تضمینول

موږ د خپلو عامه او خصوصي ټولنې مشارکت څخه په استفاده خپلو افغان متحدینو سره مرسته کوو تر څو  د نوی ژوند لپاره تر ټول ښه مسیر وټاکي